bizpotential_news

ภาพข่าวอบรมโครงการติดตามและประเมินผลโครงการ SMEs สำหรับผู้ใช้งานระบบ รุ่นที่ 1 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม