bizpotential_news

ภาพข่าวอบรมโครงการบริหารจัดการเว็บไซต์ สำหรับผู้ดูแลระบบ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ภาพบรรยากาศการอบรมการใช้งานระบบบริหารเว็บไซต์ สำหรับผู้ดูแลระบบ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ห้องประชุมพินิต ชั้น 2 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม