bizpotential_news

ภาพข่าวอบรมโครงการบริหารจัดการเว็บไซต์ สำหรับผู้ใช้งานระบบ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

ภาพบรรยากาศการอบรมการใช้งานระบบบริหารเว็บไซต์ สำหรับผู้ใช้งานระบบ วันที่ 2 มีนาคม 2559 ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด