bizpotential_news

ภาพข่าวอบรมโครงการสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านที่ราชพัสดุส่วนขยายสำหรับเจ้าหน้าที่การเงิน กรมธนารักษ์

ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตรระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านที่ราชพัสดุส่วนขยายสำหรับเจ้าหน้าที่การเงิน สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง 508