bizpotential_news

ภาพข่าวอบรมโครงการจัดประโยชน์และสัญญาเช่า (ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านที่ราชพัสดุส่วนขยาย) รุ่นที่ 3 กรมธนารักษ์

ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตรระบบจัดประโยชน์และสัญญาเช่า (ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านที่ราชพัสดุส่วนขยาย) สำหรับเจ้าหน้าที่จัดประโยชน์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ รุ่นที่ 3 วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง 508