bizpotential_news

ภาพข่าวอบรมโครงการจัดประโยชน์และสัญญาเช่า (ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านที่ราชพัสดุส่วนขยาย) รุ่นที่ 4 กรมธนารักษ์

ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตรระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านที่ราชพัสดุส่วนขยายสำหรับเจ้าหน้าที่การเงิน สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง 508