bizpotential_news

ภาพข่าวอบรมโครงการจัดประโยชน์และสัญญาเช่า (ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านที่ราชพัสดุส่วนขยาย) รุ่นที่ 5 กรมธนารักษ์

ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตรระบบจัดประโยชน์และสัญญาเช่า (ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านที่ราชพัสดุส่วนขยาย) สำหรับเจ้าหน้าที่จัดประโยชน์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ รุ่นที่ 5 วันที่ 2-3 มีนาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง 508