bizpotential_news

ภาพข่าวอบรมโครงการสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อมูลและบริการอิเล็กทรอนิกส์ระบบรับเรื่องร้องเรียน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ภาพบรรยากาศการอบรมระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อมูลและบริการอิเล็กทรอนิกส์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระบบรับเรื่องร้องเรียน หลักสูตรผู้ใช้งานระบบ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม